+45 22 82 01 10

STRØELSE AF TRÆ KAN VÆRE GIFTIG

                       STRØELSE TIL DYR FREMSTILLET AF TRÆ

                 KAN INDEHOLDE SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER

 

Strøelse fremstillet af træ kan indeholde forskellige allergifremkaldende og giftige stoffer, som kan være sundhedsskadeligt, eller direkte livsfarlige for nogle dyr.

 

Dette skyldes at træ fra naturens side indeholder forskellige beskyttelsesmidler, for at beskytte træet mod skadedyr, svampeangreb og nedbrydning. Mængden af disse stoffer afhænger af træsorten og behandlingen af træet, som er anvendt til strøelsen.

 

Ved anvendelse af strøelse fremstillet af træ, er det derfor vigtigt at kende indholdet af disse sundhedsskadelige stoffer, samt tage hensyn til de enkelte dyrs følsomhed for disse stoffer.

 

Der bør aldrig anvendes produkter til strøelse, som ikke er fremstillet specifikt til dyrestrøelse, og der bør kun anvendes produkter hvor producenten eller leverandøren kan dokumentere indholdet af skadelige stoffer.

 


Træpiller og træpille smuld eller andre produkter fremstillet til brændsel, og hvor indholdet af støv og skadelige stoffer ikke kendes, bør under ingen omstændigheder anvendes som strøelse, men bør anvendes til brændsel, som de er fremstillet til.

 

Der findes ingen regler som angiver grænseværdier for indhold af skadelige stoffer i f.eks. strøelse som anvendes til dyr.

Derimod findes der meget klarer arbejdsmiljøregler for mennesker, som i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med træ, herunder støv eller dampe fra træ. Træ betragtes ifølge arbejdsmiljøreglerne som sundhedsskadeligt, og der skal derfor foretages nødvendige foranstaltninger, for at sikre personer mod støv og indånding af dampe fra træ.   

Træ påvirker os på to måder. Dels er selve træstøvpartiklerne irriterende, dels fordamper træets forsvarsstoffer (terpener, tannin, phenol m.v.), når cellerne brydes. Disse stoffer påvirker vores immunforsvar.

 

Træstøv kan medføre en lang række lidelser. Nogle af de mest almindelige er irritation af slimhinderne i øjne og luftveje, hoste, nedsat lungefunktion samt en øget risiko for at få kronisk bronkitis. Træstøv kan udløse både allergi og astma. Astma er hyppigere blandt træarbejdere end i befolkningen i øvrigt. Desuden kan høje koncentrationer af træstøv være kræftfremkaldende og forårsage næsehulekræft, når man udsættes for dem gennem længere tid. Processer, der danner træstøv, er derfor på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende arbejdssituationer.

 

I forbindelse med håndtering af f.eks. træpiller ser det ud til, at der opstår så høje koncentrationer af støv, at det langt overstiger lovens krav om max. 1 mg træstøv/m3. Lovkravet er lavet ud fra en risikovurdering og skal ikke forstås som en garanti for et sundt arbejdsmiljø. Hvor meget støv, der skal til, inden man bliver syg er individuelt, men risikoen stiger, jo mere træstøv man indånder. Al unødig støv bør undgås.

 


Det bør sikres at personer og staldpersonale ikke udsættes for sundhedsskadelig støv i forbindelse med færdsel i stalden samt staldarbejde. 
Ifølge undersøgelser og arbejdsmiljøregler, skal personale i forbindelse med staldarbejder og håndreting af strøelse
af træ
anvende beskyttelse med åndedrætsværn. 

 

 

 

 


Gassernes
sammensætning afhænger af træarten. Gasserne fra danske træarter er i forskellig grad allergifremkaldende og slimhindeirriterende. Der findes eksotiske træarter, der er så giftige, at al forarbejdning af træet skal meddeles det lokale arbejdstilsyn, og særlige sikkerhedsprocedurer skal overholdes.

 

Konklusion:

Anvendelse af strøelse fremstillet af træ, bør nøje overvejes, og man bør under ingen omstændigheder anvende materialer som ikke er fremstilklet specifikt til strøelse, herunder træpiller, savsmuld, flis og træspåner, hvor indholdet af støv og skadelige stoffer er højt eller ikke dokumenteret.

 

Ved anvendelse af strøelse fremstillet af træ, bør der altid tages hensyn til hvordan strøelsen anvendes, og til de enkelte dyrearters følsomhed.

 

Mindre kæledyr i bure, opholder sig konstant tæt på strøelsen, og pga. deres størrelsen vil de være særligt følsomme over for træets skadelige stoffer, og for visse dyr vil disse stoffer være dødelige.

 

Højt ydende heste, herunder sports- og væddeløbsheste, har følsomme luftveje og er meget afhængig af at deres luftveje fungerer optimalt, et godt staldmiljø uden støv og giftige dampe, er derfor særdeles vigtigt for hestens sundhedstilstand og præstationsmuligheder.

                                                                                                                                                         

 Skrevet 1. maj 2015 af Frank Sæbø Hansen - Xstraw Pellets   

 

Hent artikel som PDF

  

 

Diverse kildemateriale , klik på nedenstående Links for yderligere information

Støv fra træpiller

Træpille håndbogen / arbejdsmiljø træstøv

Toxicity of Pine and Cedar Shavings

List of Good and Bad Shavings for the Stall

Wood Allergies and Toxicity Chart